vykonávam...

Podmienky nákupu

Zmluvné strany
Predávajúci  - prevádzkovateľ internetového obchodu Obojky.sk, spoločnosť eHM, s.r.o. so sídlom Rudník 232, 044 23 Jasov.

Kupujúci – návštevník internetového obchodu Obojky.sk, ktorý odošle prostredníctvom systému elektronického obchodu objednávku prevádzkovateľovi.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Elektronicky zadané objednávky
Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.obojky.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami nákupu a reklamácie.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Telefonické objednávky
Objednávky je možné realizovať aj telefonicky na telefónnom čísle 0905426341.

Podmienkou platnosti telefonickej objednávky je pravdivé zadanie všetkých údajov požadovaných operátorom.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním / zadaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Dodanie tovaru
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Dodacie lehoty
Ak je objednaný tovar skladom, je expedovaný zvyčajne od 1 do 3 pracovných dní od obdržania objednávky. Pri každom tovare je uvedená informatívna dodacia lehota. Ak je predpoklad, že dodacia lehota sa predĺži o viac ako 7 pracovných dní, je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu.

Cena za dodanie tovaru
Náklady na balenie: 0,- Eur
Náklady na prepravu sa vyvíjajú v závislosti od hodnoty objednaného tovaru a spôsobu zaplatenia za tovar.

Typ platby - Hodnota tovaru – Náklady na doručenie
Dobierka - 0-9.9 Eur – 1,79 Eur
Dobierka - 10-19.99 Eur – 1,29 Eur
Dobierka - 20 Eur a viac – 0,- Eur (prepravné náklady platíme my)

Osobný odber – náklady na doručenie 0,1 Eur


Platby za tovar
Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar:
1.    Pri preberaní tovaru – na dobierku
2.    V hotovosti  - pri osobnom odbere tovaru.


Zrušenie objednávky
Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu do 5-tich hodín od jej odoslania, ak tovar už nebol vyexpedovaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške nákladov na poštovné a balné.

Stornovanie objednávky vykoná kupujúci:
-    prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho
-    prostredníctvom telefónu na čísle
Kupujúci je povinný uviesť údaje potrebné na identifikáciu jeho ako aj objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

Vrátenie tovaru
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1.  zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci má povinnosť najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu peniaze za daný zaplatený tovar.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený a nepoužívaný.

V prípade vrátenia tovaru zasielajte tovar ako obyčajnú zásielku na adresu:
eHM, s.r.o.
Rudník 232
044 23  Jasov

Upozornenie
Pri vrátení tovaru nezasielajte tovar na dobierku! Tovar zasielaný na dobierku nebude prevzatý. Vrátený tovar zašlite ako obyčajnú zásielku spolu s dokumentmi, ktoré boli priložené v zásielke a zaplatená suma Vám bude vrátená na Vašu poštovú adresu. V prípade ak chce kupujúci vrátiť peniaze iným spôsobom je potrebné informovať o danej skutočnosti prevádzkovateľa obchodu obojky.sk a to buď emailom alebo telefonicky.

Záruka
Na všetky produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na zmeny alebo poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou manipuláciou, ktorá bola v rozpore s návodom na manipuláciu s tovarom a jeho údržbou. Záruka sa nevzťahuje ani na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Reklamácia
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom na adrese obojky@ehm.sk alebo na telefónnom čísle 0905426341, kde sa skontaktujete s pracovníkom a ďalej budete postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.


Na objednaný tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne chybu, má kupujúci právo túto chybu v záručnej dobe reklamovať.


Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Kupujúci je povinný k reklamácii doložiť reklamovaný výrobok. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať chyby, pre ktorú výrobok reklamuje.


Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené:
•    použitím výrobku v rozpore s charakterom výrobku,
•    hrubým zaobchádzaním s výrobkom,
•    neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.),
•    mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku,
•    cudzími látkami vniknutými do výrobku,
V prípade reklamácie tovaru zasielajte tovar ako obyčajnú zásielku na adresu:
eHM, s.r.o.
Rudník 232
044 23  Jasov